Početna » Politika privatnosti

Politika privatnosti

STRAUSS ADRIATIC d.o.o svesna je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga Vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu „ZZPL“) i Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“).

Ova Politika privatnosti pojašnjava pitanja prikupljanja, čuvanja i drugih radnji obrade podataka o ličnosti, rukovaoca Strauss Adriatic d.o.o sa sedištem na adresi Miloša Obilića 41, 22310 Šimanovci, Srbija (u daljem tekstu: Strauss Adriatic), a koja je sastavni deo Strauss Grupe sa sedištem u Petah Tikva (49 Ha-Sivim), Izrael.

U svojoj ulozi rukovaoca podataka, poštujemo vaše pravo na privatnost kada koristite naše digitalne medije kao što su naše internet stranice, mobilne aplikacije, stranice na društvenim mrežama, bilo koji online obrazac za registraciju, kao i svu elektronsku komunikaciju sa nama.

Pre svega, pojašnjavamo da je lični podatak, odnosno podatak o ličnosti svaka informacija koja se odnosi na živo fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv.
U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

1. O NAMA

Rukovalac podataka je Strauss Adriatic, Strauss Adriatic d.o.o, sa sedištem na adresi Miloša Obilića 41, Šimanovci, MB: 06299997 („Strauss“ ili „Društvo“). Za više informacija o našem Društvu i Strauss Grupi, molimo da posetite web stranicu https://www.strauss-group.com.

2. KOJU VRSTU PODATAKA O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO, U KOJE SVRHE I SA KOJIM OSNOVIMA?

U procesu upravljanja ovom web stranicom, Društvo će prikupljati određene podatke o ličnosti, i to:
direktno od korisnika (npr. ukoliko nas kontaktirate za potrebe odgovora na Vaša pitanja, zahteve, prigovore); ili indirektno (npr. upotrebom kolačića na našoj web stranici). Više o tome kada i kako upotrebljavamo kolačiće na ovoj stranici, možete pronaći u Politici upotrebe kolačića. Putem sadržaja na našem sajtu možete pristupiti drugim web stranicama. Takve web strane funkcionišu u skladu sa sopstvenim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, na koje nemamo uticaj. U tom smislu ne možemo da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama. Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u sledeće svrhe, sa pravnim osnovom naznačenim za svaki od njih:

2.1. Odgovori na Vaša pitanja, zahteve ili prigovore

Obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti, kao što su ime i prezime, lokacija, adresa elektronske pošte, broj telefona i svaka druga informacija ili podaci koje možete da nam na sopstvenu inicijativu dostavite u prepisci, u cilju obrade Vaših upita, prigovora ili zahteva i odgovora na njih, u zavisnosti od kanala komunikacije putem koga nas kontaktirate, a kako je opisano dole.

Svrha

Odgovor na Vaše upite, prigovore ili zahteve putem elektronske prepiske (elektronska pošta) ili telefona

Pravni osnov

Obrada se zasniva na legitimnom interesu i omogućava nam da pružimo odgovore na Vaše upite, prigovore ili zahteve.
2.2 Regrutovanje kandidata za posao u Strauss Adriatic

Obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti ukoliko se prijavite na neki od otvorenih konkursa za posao u Strauss Adriatic, kreiranjem profila i prijavom putem servisa TalentLyft, kojim upravlja kompanija AdoptoTech d.o.o., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 34A, a na koji upućuje naša web stranica. U ovom slučaju, Strauss Adriatic je rukovalac podacima, a TalentLyft obrađivač podataka, sa kojim naše Društvo ima zaključen ugovor o pružanju usluga.

Za potrebe regrutovanja kandidata za posao u Strauss Adriatic, putem TalentLyft direktno od korisnika tj. lica na koja se podaci odnose, prikupljaju se sledeći podaci:

– Ime i prezime
– Adresa i mesto stanovanja
– E-mail adresa
– Broj telefona

Navedeni podaci automatski se učitavaju u sistem iz biografije koju je kandidat dostavio. Ostale podatke kandidat samoinicijativno dostavlja u okviru svoje biografije ukoliko smatra da su relevantni za posao za koji konkuriše.

Navedeni podaci prikupljaju se u svrhe navedene u tabeli ispod:

Regrutovanje kandidata za posao u Strauss Adriatic

Obrada se zaniva na izvršenju ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
Napominjemo da je, za potrebe upravljanja Vašim profilom na servisu TalentLyft i prijave na konkurse drugih poslodavaca, TalentLyft rukovalac Vašim podacima. U ovim situacijama, Strauss Adriatic ne odgovara za način na koji TalentLyft rukuje Vašim podacima, te Vas upućujemo da sve informacije o tome potražite na adresi: https://help.talentlyft.com/en/articles/2004666-candidate-privacy-policy
2.3. Automatizovano odlučivanje i automatizovano profilisanje

Podaci o ličnosti o kojima je ovde reč ne podležu automatizovanom odlučivanju, uključujući profilisanje.

3. KOME USTUPAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

– U okviru Strauss Grupe

Strauss Adriatic može deliti za svrhe navedene u Odeljku 2 Vaše lične podatke u okviru Strauss Grupe.

– Trećim licima

Mi nikada nećemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko smo Vas o tome prethodno obavestili i Vi nam dali eksplicitan pristanak za to.

Strauss Adriatic može takođe podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima, ali samo u sledećim slučajevima:

– Za marketinške svrhe, isključivo ukoliko ste nam za to dali pristanak;

– Za potrebe podrške: Možemo koristiti pružaoce usluga, agente ili druga angažovana lica kako bismo pružili podršku unutrašnjem poslovanju naših digitalnih medija i da bi nam pomogli u upravljanju njima ili različitim funkcijama, programima i promocijama koje su na njima dostupne. Svaka takva treća strana će u svako doba obezbediti iste nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti kao Strauss Adriatic i gde je potrebno, obavezaće se sporazumom da Vaše lične podatke čuva poverljivo, sigurno i obrađuje ih samo po specifičnim uputstvima Strauss Adriatic;

– Za zajedničke i ko-sponzorisane programe i promotivne svrhe: kada vodimo zajednički ili ko-sponzorisani program ili promociju na našim digitalnim medijima sa drugom kompanijom, organizacijom ili drugim renomiranim licima; i, u okviru ovog događaja, sakupljamo i obrađujemo lične podatke, iste možemo deliti sa našim partnerom ili sponzorom, a uz Vaš pristanak kada je neophodan. Ako Vaše lične podatke prikupljamo (ili delimo sa) privrednim društvom koje nije deo Strauss Adriatic, ali je jedan od učesnika promocije, mi ćemo Vas o tome obavestiti u trenutku prikupljanja Vaših ličnih podataka;

– U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili pravni zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Strauss Adriatic, njegovih klijenata ili javnosti;

– U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Strauss Adriatic od strane druge kompanije, ili u slučaju da Strauss Adriatic proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Strauss Adriatic, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže to Strauss Adriatic privredno društvo, koji može uključivati lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka nesolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno, a vršiće se u skladu sa važećim zakonom.

4. IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ ZEMLJE

U kontekstu postupaka opisanih gore, Vaši podaci o ličnosti mogu da budu izneti iz zemlje, a pre svega članicama Strauss Grupe, u države članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države za koje je od strane Evropske unije ili Vlade Republike Srbije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, ili u slučajevima da su ispunjene druge garancije ili izuzeci koje predviđa Poglavlje V ZZPL za zakonit prenos podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije.

5. KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo u periodu potrebnom za ostvarivanje gorenavedenih svrha obrade, uz poštovanje važećih propisa. U slučaju da Društvo utvrdi da ima opravdan interes ili pravnu obavezu da dalje obrađuje Vaše podatke o ličnosti u druge svrhe, o tome ćete biti obavešteni na propisan način.
Procenjujemo da će aktivnosti obrade koje su opisane gore zahtevati čuvanje Vaših podataka o ličnosti tokom sledećih perioda:

Svrha

Pretraživanje web stranice

Odgovaranje na Vaša pitanja, zahteve ili prigovore
Regrutovanje kandidata za posao
u Strauss Adriatic

Trajanje

26 meseci sesija

1 godina

3 godine

Nakon isteka perioda trajanja obrade koji je gore naznačen, pri čemu Društvo više nema pravne ili opravdane razloge za obradu Vaših podataka o ličnosti, podaci će biti izbrisani u skladu sa postupcima koji mogu da obuhvate arhiviranje, anonimizaciju, uništavanje.

6. OBRADA PODATAKA DECE MLAĐE OD 15 GODINA

Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 15 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade, zabranjeno je za decu mlađu od ovog uzrasta bez pristanka njihovih roditelja/staralaca. U slučaju da uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo dođe do takve obrade, prestaćemo sa njom nakon što primetimo činjenicu da su korisnici mlađi od navedenog uzrasta.

7. BEZBEDNOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo Vas ovim putem obaveštava da kontinuirano ocenjuje i unapređuje primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedilo bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.

8. PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE

U kontekstu obrade Vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju: imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne i, ukoliko je odgovor potvrdan, da ostvarite pristup tipu podataka o ličnosti i uslovima obrade, putem upućivanja zahteva u ovom pogledu rukovaocu;
Pravo na zahtev za ispravku ili brisanje podataka o ličnosti: imate mogućnost da zahtevate, slanjem zahteva u ovom pogledu rukovaocu, ispravku netačnih podataka o ličnosti, dopunu nepotpunih podataka, ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u slučaju da (i) podaci više nisu potrebni za svoju izvornu svrhu (a nema nove zakonite svrhe), (ii) je zakonit osnov za obradu pristanak, lice na koje se podaci odnose povuče taj pristanak, a nema drugog zakonitog osnova, (iii) lice na koje se podaci odnose ostvari pravo na prigovor, a rukovalac nema pretežan osnov za nastavljanje obrade, (iv) su podaci bili nezakonito obrađivani, (v) je brisanje potrebno radi usklađivanja sa pravom EU ili pravom Republike Srbije, ili (vi) su podaci bili prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva pruženim deci (ukoliko je to slučaj), gde se primenjuju posebni zahtevi u pogledu pristanka;
Pravo da se zahteva ograničenje obrade: imate pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada: (i) smatrate da su podaci o ličnosti koji se obrađuju netačni, za period koji rukovaocu omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti; (ii) je obrada nezakonita, ali ne želite da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti, već da ograničimo korišćenje podataka; (iii) rukovaocu Vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni u gorenavedene svrhe, ali zahtevate podatke radi zasnivanja, isticanja ili odbrane od pravnog zahteva, ili (iv) ste stavili prigovor na obradu u očekivanju provere da li je opravdan osnov rukovaoca pretežan nad osnovom lica na koje se podaci odnose;
Pravo na povlačenje Vašeg pristanka na obradu, kada se obrada zasniva na pristanku, bez dejstva na zakonitost obrade preduzete do tog trenutka;
Pravo prigovora na obradu na osnovu koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, kada je osnov za obradu opravdan interes, i prigovora u svakom trenutku na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje;
Pravo da se ne podleže odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravna dejstva u vezi sa licem na koje se podaci odnose ili na sličan način u značajnoj meri utiče na lice na koje se podaci odnose;
Pravo na prenosivost podataka, što znači pravo na prijem Vaših podataka o ličnosti, koje ste dostavili rukovaocu u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na prenos tih podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili na ispunjenju ugovora, i vrši se automatizovanim putem;
Pravo na podnošenje prigovora Povereniku za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo obraćanja nadležnom sudu.
Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti pisani zahtev, datiran i potpisan u elektronskom formatu, na sledeću adresu: Strauss Adriatic, Miloša Obilića 41, Šimanovci, ili putem elektronske pošte našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti na marija.brkovic@strauss-group.rs
Isto tako, u slučaju da želite da povučete Vaš pristanak dat u svrhe direktnog marketinga, imate mogućnost da koristite opciju „otkazivanje“ koja Vam je omogućena u svakoj
marketinškoj komunikaciji.

9. IZMENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI

Društvo može da povremeno menja i ažurira ova pravila o privatnosti, prema potrebi. Društvo će Vas obavestiti o svakoj značajnoj ili suštinskoj promeni ovih pravila o privatnosti, i obezbediće da se obaveštavanje izvrši na način koji obezbeđuje da ga potvrdite, na primer putem korišćenja adrese elektronske pošte koju ste nam dostavili, ili na bilo koji drugi odgovarajući način koji omogućava delotvorno saopštavanje.

10. KONTAKT
Svako pitanje u vezi sa ovim dokumentom možete da uputite licu odgovornom za pitanja zaštite podataka o ličnosti u Strauss Adriatic, Mariji Brković koju može te da kontaktirate preko sledećih kontakt podataka: gdpr.compliance@strauss-group.rs.